ابزار جراحی فک و صورت و دهان

فیلـتر

در حال نمایش 2 نتیجه

ابزار جراحی فک و صورت و دهان دارای ابازر های مورد نیاز جراحی فک و صورت، ابزارهای مختلفی برای انجام عملیات‌های مختلف به کار می‌روند.

در زیر، کاربرد هر یک از ابزارهای موجود در ست جراحی فک و صورت به طور کامل توضیح داده شده است:

 1. پریوست الویتور 9 میلیمتر: برای برش و ایجاد دسترسی به بافت‌های نرم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 2. تسیر فکی (لفت – رایت): این ابزار برای جدا کردن بافت‌های نرم از استخوان و ایجاد دسترسی به مناطق مورد نظر در جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.
 3. پیچ گوشتی فکی: برای نصب پلاک‌ها، تعمیرات استخوانی و تثبیت عناصر جراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 4. پنست با 20 سانتیمتر: برای نگهداشت بافت‌های نرم و کشیدن آن‌ها در جراحی فک و صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 5. پنس زبان‌گیر 16 سانتیمتر: برای نگهداشت زبان و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.
 6. رتکتور فارابوف 15 سانتیمتر: ابزاری برای جدا کردن بافت‌ها از استخوان، خصوصاً در عملیات ترتیبی و جداسازی‌های استخوانی.
 7. پریوست ناچ: برای ایجاد دسترسی به مناطق داخل دهان و نگهداشت بافت‌های نرم استفاده می‌شود.
 8. استئوتوم گارد: برای جدا کردن بافت‌های نرم از استخوان در جراحی فک و صورت و همچنین برش و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 9. پنس ریداکشن 14 سانتیمتر: برای نگهداشت و فشار دادن بافت‌ها و عناصر جراحی در فرآیند تثبیت و ترتیب‌دهی استفاده می‌شود.
 10. رترکتور لانگن بک داون (رو به پایین) 70mx10m: این ابزار برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 11. پنست هموستات کوخر کرو 18 سانتیمتر: برای نگهداشت و کشیدن بافت‌ها، تنظیم خونریزی و کنترل خونریزی‌های کوچک در جراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 12. پریوست جی: برای نگهداشت و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار و عمل‌کرد دستگاه‌های کاربری در جراحی فک و صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 13. زبان‌گیر رترکتور: برای نگهداشت زبان و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار دهان در جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.
 14. سوزنگیر تنگستن کارباید 16 سانتیمتر: برای برش بافت‌های نرم و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 15. کاربرد هر یک از ابزار های جراحی در تزریق چربی زیبایی بنویس و هرتعداد هر کدام را به طور کامل بنویس: این مورد برای جراحی تزریق چربی زیبایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و اشتباهاً در این قسمت وارد شده است.
 16. رتکتور لانگن بک آپ (رو به بالا) 70mx10m: این ابزار برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 17. وایر کاتر 12.5 سانتیمتر: برای برش بافت‌های نرم و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 18. پنست با 20 سانتیمتر: برای نگهداشت بافت‌های نرم و کشیدن آن‌ها در جراحی فک و صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 19. پنست آلیس 20 سانتیمتر: برای نگهداشت و کشیدن بافت‌ها و عناصر جراحی در جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.
 20. پنست هموستات کوخر کرو 18 سانتیمتر: برای نگهداشت و فشار دادن بافت‌ها و عناصر جراحی در فرآیند تثبیت و ترتیب‌دهی استفاده می‌شود.
 21. پنست زبان‌گیر 16 سانتیمتر: برای نگهداشت زبان و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.
 22. پنست ریداکشن 14 سانتیمتر: برای نگهداشت و فشار دادن بافت‌ها و عناصر جراحی در فرآیند تثبیت و ترتیب‌دهی استفاده می‌شود.
 23. پنست بایونت 18 سانتیمتر: برای نگهداشت بافت‌های نرم و کشیدن آن‌ها در جراحی فک و صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 24. والشام (رو) لفت – رایت: برای تثبیت فک‌ها در جراحی فک و صورت و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار به کار می‌رود.
 25. پریوست جی: برای نگهداشت و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار و عمل‌کرد دستگاه‌های کاربری در جراحی فک و صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 26. پریوست الویتور 9 میلیمتر: برای ایجاد دسترسی به مناطق دشوار و کنترل و نگهداشت بافت‌های نرم در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 27. کاربرد هر یک از ابزار های جراحی در تزریق چربی زیبایی بنویس و هرتعداد هر کدام را به طور کامل بنویس: این مورد برای جراحی تزریق چربی زیبایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و اشتباهاً در این قسمت وارد شده است.
 28. رترکتور لانگن بک آپ (رو به بالا) 70mx10m: این ابزار برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 29. زبان‌گیر رترکتور: برای نگهداشت زبان و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار دهان در جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.
 30. رتکتور لانگن بک آپ (رو به بالا) ناودانی 60mx14m: این ابزار برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 31. رترکتور لانگن بک داون (رو به پایین) 50mx10m: این ابزار برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 32. سوزنگیر تنگستن کارباید 16 سانتیمتر: برای برش بافت‌های نرم و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 33. پریوست ناچ: برای ایجاد دسترسی به مناطق داخل دهان و نگهداشت بافت‌های نرم استفاده می‌شود.
 34. پریوست جی: برای نگهداشت و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار و عمل‌کرد دستگاه‌های کاربری در جراحی فک و صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 35. پنست آلیس 20 سانتیمتر: برای نگهداشت و کشیدن بافت‌ها و عناصر جراحی در جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.
 36. پریوست جی: برای نگهداشت و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار و عمل‌کرد دستگاه‌های کاربری در جراحی فک و صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 37. پنست آلیس 20 سانتیمتر: برای نگهداشت و کشیدن بافت‌ها و عناصر جراحی در جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.
 38. پنست هموستات کوخر کرو 18 سانتیمتر: برای نگهداشت و فشار دادن بافت‌ها و عناصر جراحی در فرآیند تثبیت و ترتیب‌دهی استفاده می‌شود.
 39. پریوست ناچ: برای ایجاد دسترسی به مناطق داخل دهان و نگهداشت بافت‌های نرم استفاده می‌شود.
 40. پنست هموستات کوخر کرو 18 سانتیمتر: برای نگهداشت و فشار دادن بافت‌ها و عناصر جراحی در فرآیند تثبیت و ترتیب‌دهی استفاده می‌شود.
 41. پنست بایونت 18 سانتیمتر: برای نگهداشت بافت‌های نرم و کشیدن آن‌ها در جراحی فک و صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 42. زبان‌گیر رترکتور: برای نگهداشت زبان و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار دهان در جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.
 43. پنست ریداکشن 14 سانتیمتر: برای نگهداشت و فشار دادن بافت‌ها و عناصر جراحی در فرآیند تثبیت و ترتیب‌دهی استفاده می‌شود.
 44. رترکتور فارابوف 15 سانتیمتر: برای جدا کردن بافت‌ها از استخوان، خصوصاً در عملیات ترتیبی و جداسازی‌های استخوانی.
 45. استئوتوم گارد: برای جدا کردن بافت‌های نرم از استخوان در جراحی فک و صورت و همچنین برش و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 46. استئوتوم گارد: برای جدا کردن بافت‌های نرم از استخوان در جراحی فک و صورت و همچنین برش و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 47. استئوتوم گارد: برای جدا کردن بافت‌های نرم از استخوان در جراحی فک و صورت و همچنین برش و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 48. استئوتوم گارد: برای جدا کردن بافت‌های نرم از استخوان در جراحی فک و صورت و همچنین برش و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 49. رترکتور بوئر اورال (هارگیز): این ابزار برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 50. رترکتور چنل: برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 51. رترکتور مینه سوتا: برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 52. رترکتور چین: برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 53. رترکتور چنگکی خودکار 16 سانتیمتر: برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 54. رترکتور سن میلر شارپ 16 سانتیمتر: برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 55. رترکتور چنل: برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 56. رترکتور بوئر اورال (هارگیز): برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 57. رترکتور ناچ استریت – بالا – پایین 70mx10m: برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 58. رترکتور ناچ استریت – بالا – پایین 70mx10m: برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 59. رترکتور ناچ استریت – بالا – پایین 70mx10m: برای ترتیب‌دهی و دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 60. وایر هولدر تنگستن کارباید 20 سانتیمتر: برای نگهداشت و کشیدن بافت‌ها و عناصر جراحی در جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.
 61. وایر کاتر 12.5 سانتیمتر: برای برش بافت‌های نرم و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار جراحی فک و صورت به کار می‌رود.
 62. هندل بیستوری No:3: این ابزار برای نگهداشت و کنترل دستگاه‌های کاربری و ایجاد دسترسی به مناطق دشوار در جراحی فک و صورت استفاده می‌شود.

با توجه به اهمیت و تخصص مرتبط با هر ابزار، در جراحی فک و صورت، استفاده صحیح از این ابزارها تأثیر بسزایی در موفقیت عملیات و نتیجه درمان دارد.

اطلاعات بیشتر ...